Polityka prywatności

1.Administratorem danych jest COMMELIN Katarzyna Boryszewska, ul. Słoneczna 11A, 05-462 Wiązowna, NIP 113-207-44-73, REGON 381148629, tel. +48 608620652, która działa zgodnie z przepisami Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz rozporządzeniem RODO. Baza danych sklepu www.commelinpracownia.pl została stworzona wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikom składania Zamówień.
2.Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
3.Administrator zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych.
4.Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu zamówienia wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy z Użytkownikiem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, nr telefonu (w celu ułatwienia dostawy), adres e-mail, NIP (w celu wystawienia faktury VAT w przypadku dokonania zakupów przez przedsiębiorcę).
5.Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie, w związku z tym, iż są konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w sklepie internetowym.
6.Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych. W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Sklepem wysyłając e-mail na adres sklep@commelinpracownia.pl.
7.W przypadku wątpliwości Administratora co do zgodności z prawdą podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, Administrator uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
- wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych,
- aktualizacji danych,
- natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
8.Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
9. W trakcie korzystania ze Sklepu w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów poprawnego działania określonych funkcji Sklepu.